Vedlikehold avtale og vilkår

Avtale om vedlikehold og support

Denne avtale om vedlikehold (“Vedlikeholdsavtalen”) er en juridisk bindende avtale mellom Kunde (fysisk eller juridisk firma) og Mittnett (Leverandør). Vedlikeholdsavtalen omfatter de nedenfor beskrevne betingelser. Vedlikeholdsavtalen er en løpende månedlig eller årlig avtale som fornyes automatisk for kommende år (Vedlikeholdsperioden) med mindre den sies opp av en av partene senest en måned før inneværende periodes utløp.

1. Tjenester som omfattes av avtalen

Vedlikeholdsavtalen omfatter følgende tjenester:

  • Backup / sikkerhetskopier av database og filer på web-serveren
  • Sikkerhetsoppdatering av Content Management System (CMS) og tilleggs-moduler/plugins og spesialtilpasninger.
  • Hjelp med gjenoppretting til siste stabile tilstand dersom siden er blitt hacket eller data har gått tapt
  • Generell sjekk av rettigheter på viktige system-mapper og filer.

NB. Vi presiserer at de ulike Vedlikeholdspakkene fra Mittnett (Vedlikeholdspakke I, II og III) inneholder forskjellige elementer alt etter avtalens størrelse og omfang. Se dokumentet med gjeldende Vedlikeholdspakke for spesifikasjoner for ditt nettsted.

Henvendelser til Mittnett support kan skje pr epost (post@mittnett.no) eller supporttelefon +47 941 82 966. Telefontid er kl. 10.00-15.00 mandag – fredag, unntatt offentlige fridager. Support ytes fra Leverandørens forretningsadresse. Eventuell utvikling av spesialfunksjonalitet eller lignende for kunde, anses ikke som en del av vedlikeholdsplanen og inngår derfor ikke i Vedlikeholdsavtalen.

2. Priser og betaling for Vedlikeholdavtalen

Vedlikeholdsavtalen faktureres forskuddsvis pr år. Fakturering av neste Vedlikeholdsperiode skjer automatisk med mindre avtalen skulle være oppsagt. Fakturering gjøres direkte fra Mittnett, og for denne avtalen gjelder følgende; Ved uteblitt betaling i henhold til Vedlikeholdsavtalen, har Mittnett rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning. Mittnett kan med fire måneders varsel og med virkning fra påbegynnelse av den derpå følgende vedlikeholdsperiode foreta endring av betingelsene for Vedlikeholdsavtalen.

3. Heving av avtale

Oppsigelse av Vedlikeholdsavtalen kan bare gjøres skriftlig og med virkning fra utløpet av en vedlikeholdsperiode. Oppsigelsen må være mottatt hos Leverandør senest 1 måned før Vedlikeholdsperiodens utløp. Oppsigelsen medfører ingen form for tilbakebetaling, og medfører at retten til månedlig vedlikehold bortfaller. Dersom oppsigelsen ikke skjer i samsvar med reglene i første ledd, fornyes avtalen automatisk for neste Vedlikeholdsperiode.

4. Ansvarsbegrensning

Mittnett utfører vedlikehold for Kunde, som har som hensikt å redusere risikoen for at digitale angrep skal lykkes og/eller at digitale data skal gå tapt. Med mindre annet følger av gjeldende ufravikelige lovgivning, er Mittnett ikke i noe tilfelle ansvarlige for noen form for spesielle, tilfeldige eller indirekte tap eller følgeskader (herunder, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av informasjon i virksomheten eller øvrig økonomisk tap), dersom Kunde skulle bli utsatt for ett digitalt angrep der lykkes, og/eller mister digitale data. Dette gjelder selv om Mittnett er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap.
«Hjelp med gjenoppretting» betyr at Leverandør setter opp nettstedet til siste stabile tilstand hentet fra historiske utkopieringer, som er lagret hos Leverandør og/eller hos hosting leverandør. Ønsker Kunde andre aktiviteter og tjenester i forbindelse med gjenoppretting, anses dette ikke som en del av Vedlikeholdavtalen og skal derfor faktureres etter ny avtale mellom Kunde og Leverandør. Mittnett sitt fulle ansvar etter Vedlikeholdsavtalen skal begrenses til det beløp som kunden har betalt for vedlikehold.

5. Tvister

Eventuelle tvister angående denne avtalen eller forhold som utspringer fra avtalen, skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem kan tvisten avgjøres ved voldgift etter norsk lov. Begge parter godtar Sandefjord Tingrett som verneting.

Fylles ut av kunde:

Elektronisk signering av Vedlikeholdsavtale med Mittnett

Ved å sende inn skjema under godtar Juridisk person avtalevilkårene beskrevet på denne siden. * Alle felter er påkrevd.

"*" indicates required fields

Juridisk kontaktperson*
Adresse*
Avtalt vedlikeholdspakke*
Velg pakken som tidligere avtalt
Godtakelse av avtalevilkår*
Avtalevilkårene som gjelder for denne avtalen står øverst på denne siden, over skjemaet.
Samtykke i datalagring*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.